Reklamační řád

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího, tzn. společnosti Stapos Praha s.r.o., IČ: 26465761, DIČ: CZ26465761, se sídlem Za Zastávkou 373, Praha 10, 10900, Praha, Česká Republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka C 84111, (dále jen Stapos Praha s.r.o. nebo Prodávající), a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od Prodávajícího.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od Prodávajícího Kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve Všeobecných obchodních podmínkách. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve Všeobecných obchodních podmínkách. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

Jako doklad o záruce vystavuje Stapos Praha s.r.o. ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura nebo prodejka) s uvedenými a potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejména: název zboží, cena, množství, výrobní číslo).

II. DÉLKA ZÁRUKY

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím, případně dnem uvedeným na prodejním dokladu.

Při prodeji výrobků a zboží vyráběné společností Stapos Praha s.r.o. je záruční doba 24 měsíců. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží – pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní). Jde-li o věci použité, neodpovídá Stapos Praha s.r.o. za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 6-ti měsíců ode dne převzetí věci Kupujícím. Tuto dobu uvede Stapos Praha s.r.o. v dokladu o prodeji věci a dostatečně výrazně i u nabízeného zboží a v potvrzení objednávky. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

III. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého dodacího listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně zdokumentovat (vyfotit a popsat) a oznámit e-mailem na adresu: kolobezky@possum.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou Prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však výrobci možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Kupující může zboží reklamovat osobně v provozovně Prodávajícího na adrese Za Zastávkou 373, praha 10, 109 00, nebo odeslat poštou na adresu Stapos Praha s.r.o.

Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny Prodávajícího nebo autorizovaného prodejce. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně „REKLAMACE“ a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (zejména zpáteční adresa a telefonní číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Tento postup je doporučen i Kupujícímu-spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak. Taktéž doporučujeme zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (viz níže).

Kupující-podnikatel doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu musí být stejné výrobní číslo, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek výrobní číslo má). Tento postup je doporučen i Kupujícímu-spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.

Stapos Praha s.r.o. negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, Stapos Praha s.r.o. neschválenými součástmi, jejichž funkčnost nebyla Kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce, ledaže je taková kompatibilita u podobného zboží obvyklá a nebylo-li Prodávajícím u zboží výslovně uvedeno, že je dané zboží kompatibilní pouze s uvedeným seznamem či není kompatibilní s uvedeným seznamem.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, s výjimkou běžných odchylek.

Neodborným zásahem do rámu koloběžky a jejích součástí se Kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Výrobní čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

Dále se záruka nevztahuje na poškození:

  • mechanickým poškozením zboží,
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
  • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním odborné péče o zboží,
    zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
  • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů výrobku, zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
  • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, Kupujícím a Prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo Prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou Kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.

Zjistí-li se, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek, ale neodborná montáž, skladování, nevhodné používání, přílišné zatěžování, přetěžování výrobku, bude reklamace zamítnuta. V případě, že Kupující souhlasí s placenou opravou, bude účtována dle aktuálního platného ceníku. Před provedením placené opravy bude kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době, nutné k jejímu provedení. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu Kupujícího (resp. na základě uzavřené objednávky, případně servisní smlouvy) učiněném po informování dle předchozí věty.

Při předání koloběžky či její součástí k opravě, doporučujeme Kupujícímu zabezpečit, uschovat doplňky, ozdoby a věci osobní povahy a zabránit jejich možnému zneužití nebo poškození. Stapos Praha s.r.o. neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití těchto předmětů.

Zařízení a doplňky, které podléhající běžnému opotřebení je možno chápat jako „spotřební materiál“. Stapos Praha s.r.o. upozorňuje tímto Kupujícího na uvedenou skutečnost a doporučuje provádět odbornou údržbu a servis. Záruka však tímto upozorněním není omezena.

Stapos Praha s.r.o. má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží anebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

IV. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Je-li Kupující spotřebitel, o reklamaci Stapos Praha s.r.o. rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady Stapos Praha s.r.o. vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není závazná ke Kupujícímu-podnikateli, kdy o reklamaci bude rozhodnuto nejpozději do 40ti dnů ode dne uplatnění reklamace.

Stapos Praha s.r.o. vydá Kupujícímu-spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem, bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30ti dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruční doba se prodlužuje o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl Kupující povinen věc převzít.

Po vyřízení reklamace Stapos Praha s.r.o. informuje o ukončení reklamace Kupujícího buď telefonicky, SMSkou, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího.

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

V. SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Jsou-li obsahem balení či předmětem koupě doplňky či náhradní díly brané obecně jako spotřební materiál (např. pneumatiky, duše, brzdové botky, brzdové destičky, brzdové lanka a hadičky, žárovky v lampách,…), bývá jejich obvyklá životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak.

Právo Kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud zboží používáte (nikoliv vlastníte) déle než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu. Stapos Praha s.r.o. vždy v odůvodnění případného zamítnutí reklamace uvede, zda se jednalo o vadu způsobenou obvyklým opotřebením.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád je platný od 12.1.2017.